شرکت تکران

تکران تاکسی می توانست بهتر از این باشد ما که نتوانستیم شما درستش کنید من دیگر تاب ندارم ببینم که کسی دارد اینجا خمیازه می کشد باید رفت و همه چیز را دگرگون کرد من رفتم تا ببینم شما هم بیایید اینجا برای همیشه جای رفتن شد و ما دیگر نخواهیم بود خداحافظ

1 Comment

  • Hi, this is a comment.
    To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.
    Commenter avatars come from Gravatar.

    Reply
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *