برای با هم بودن

من تلاش کردم اما نشد حالا دیگه بدتر شد حالا راه باز است و هر کسی می تواند بیاید تو من باید به تو بگویم که تو دیگه مال من نیستی هر کسی راه دارد به این سر ولی یک چیز آن هم این که من باید خودم شوم باید از این و آن جدا شوم و راه دیگری پیش بگیرم و آدم شوم

من دیگر در تو غرق شده ام تو دیگر من شده ای راه دیگری نیست ما با هم یکی هستیم من و تو ما شدیم و هنوز جامعه جهانی قبول ندارد که من خدا هستم من جدا که هستم پس خدا خواهم شد اما تا آن موقع دیگر چیزی نیست که ما بخواهیم فقط صبر و ماندن و فقط این هست و فقط همین لازم است پس من من هستم دیگر هیچ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *